សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីស្ថានភាពធាតុអាកាស សម្រាប់ថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២