សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីស្ថានភាពធាតុអាកាស សម្រាប់ថ្ងៃទី២-៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២