សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីស្ថានភាពធាតុអាកាស សម្រាប់ថ្ងៃទី១៦-២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២