សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីស្ថានភាពធាតុអាកាស សម្រាប់ថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ដល់ថ្ងៃទី១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២