ពិធីចុះអនុស្សរណៈនៃ ការយោគយល់ រវាងគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងអង្គការភីពផលអ៊ីននីត នៅកម្ពុជា ដើម្បីក្នុងការបន្តអនុវត្តប្រព័ន្ធប្រកាសឱ្យដឹងមុន១២៩៤ ភាពធន់ទៅនឹងទឹកជំនន់ និងការឆ្លើយតបសង្រ្គោះបន្ទាន់ទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា