ក្រសួងធនធានទឹក ជូនដំណឹងពីស្ថានភាពធាតុអាកាសចាប់ពីថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ដល់ថ្ងៃទី១ ខែវិច្ឆិកា, អាចមានភ្លៀងពីខ្សោយទៅបង្កួរ លាយឡំផ្គរ រន្ទះ